+48 605 915 871 / 730 018 653

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE (ważne od 23.03.2021r)

1. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy, liczonych od daty odbioru towaru.

2. Gwarancja jest ważna z dokumentem zakupu towaru oraz niniejszym dokumentem gwarancyjnym, dołączonym do sprzedanego towaru.

3. W okresie trwania gwarancji, każda część uznana za niesprawną zostanie wymieniona, lub w przypadku braku takiej możliwości klient otrzyma zwrot pieniędzy.

4. Gwarancja nie obejmuje typowo eksploatacyjnych, używanych części takich jak: rolki, napinacze, ślizgi rozrządu, oraz paski, łańcuchy napędu rozrządu i pomp oleju; rolki, napinacze, koła pasowe oraz paski napędowe osprzętu silnika; świece żarowe oraz zapłonowe; pompy płynu chłodzącego; uszczelki i uszczelniacze (nie dotyczy uszczelki pod głowicą); filtry; panewki. Czujniki i plastikowe obudowy rozrządów są objęte gwarancją jedynie w przypadku gdy to one są przedmiotem sprzedaży. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje zerwania lub przeskoczenia pasków/łańcuchów rozrządu.

5. Sprzedawca udziela dodatkowej 30 dniowej gwarancji, zgodnie z którą w przypadku konieczności montażu i demontażu zakupionego towaru, który okazał się niesprawny, Sprzedawca uiści na rzecz Kupującego kwotę stanowiącą 25% ceny brutto zakupionego niesprawnego towaru, nie mniej jednak niż 50 zł brutto (pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 1500 zł brutto (jeden tysiąc pięćset złotych), na poczet zwrotu kosztów montażu i demontażu niesprawnej części. 

6. W przypadku zakupu towaru w walucie innej niż złoty polski, kwota o której mowa w ust. 5 zostanie zapłacona w walucie obcej, w której dokonany był zakup towaru, po przeliczeniu według średniego kursu NBP waluty, z dnia sprzedaży towaru.

7. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 5, nie dotyczy sytuacji w której towar sprzedawany był jako uszkodzony lub jako towar podlegający regeneracji.

8. Do zachowania terminu i skorzystania z uprawnienia, o których mowa w ust. 5, konieczne jest aby w terminie 30 dni od odbioru zakupionego towaru, Kupujący zgłosił Sprzedawcy fakt niesprawności zakupionego towaru, udokumentowany zdjęciami lub nagraniem, potwierdzającymi montaż zakupionego towaru.

9. Warunkiem koniecznym do zachowania uprawnień wskazanych w ust. 5 niniejszej gwarancji, jest montaż i demontaż towaru w profesjonalnym warsztacie samochodowym.

10. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 5 odbywa się po spełnieniu warunków określonych w ust. 8 – 9, na podstawie faktury VAT wystawionej na rzecz Sprzedawcy, przez warsztat wykonujący usługę montażu i demontażu zakupionego towaru.

11. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zwraca równowartość reklamowanego towaru oraz kosztu jego wysyłki do klienta. 

12. Przy zakupie wielu sztuk towaru i uzasadnionej reklamacji części z nich, koszt wysyłki w obie strony pozostaje po stronie Klienta.

13. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

14. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem, oraz wysłanych na koszt Sprzedawcy.

15. Bez względu na powód zwrotu Sprzedawca nie pokrywa kosztów związanych z diagnostyką zakupionego towaru oraz przestojem pojazdu.

16. Sprzedawca obowiązany jest wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 30 dni, licząc od dnia prawidłowego zgłoszenia wady sprzedanego towaru.

17. Sprzedany towar jest zaznaczony. Usuwanie oznaczeń towaru lub rozkręcanie towaru skutkuje utratą udzielonej gwarancji.

18. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

19. Montaż części jest równoznaczny z akceptacją zasad gwarancji.