+48 730 018 653 - for English.

WhatsApp - any language.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny od 23.03.2021r)

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy ERGmoto, dostępny pod adresem internetowym ERGmoto.com. Prowadzony jest przez Edwarda Kwiatkowskiego, Roberta Kwiatkowskiego i Grzegorza Kwiatkowskiego, prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą ERGmoto s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami NIP: 7543044608 i REGON: 160405715.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą ERGmoto s.c, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP: 7543044608, REGON: 160405715

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ERGmoto.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, przez którą rozumie się także towar i część będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ERGmoto s.c. ul. Ogrodowa 2C, 46-045 Turawa.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@ergmoto.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 605915871, 501473736, 730018653

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową zdolną wyświetlić stronę internetową sklepu.

2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Włączona obsługa plików „cookies”

§ 5 Informacje ogólne.

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a) Adres e-mail

b) Imię i nazwisko

c) Numer telefonu

d) Hasło

e) Adres

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat zmienić dane lub usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli wymagana i jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

6. Kliknąć przycisk “Zamawiam” i zrealizować wybrany sposób płatności.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ERGmoto s.c. ul. Ogrodowa 2C, 46-045 Turawa w godzinach otwarcia firmy.

c) Indywidualnie uzgodniona opcja dostawy

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność gotówka przy odbiorze osobistym;

b) Płatność za pobraniem;

c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

d) Płatności elektroniczne;

e) Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Taki sam stan rzeczy powoduje zmiana statusu zamówienia (aktualny status zamówienia widoczny pod linkiem szczegóły zamówienia: …) na zamówienie przyjęte, zamówienie realizowane, zamówienie odbiór osobisty, czy zamówienie wysłane.

3. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca po poinformowaniu Klienta o przyczynie – brak lub uszkodzeniu Towaru (lub innych przeszkód uniemożliwiających realizację zamówienia) może odstąpić od realizacji Zamówienia.

4. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;

b) Płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki z produktem;

c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym Produktu, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze produktu najpóźniej w momencie jego odbioru. Nieodebranie Zamówienia w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje jego anulowaniem.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6.

a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostaw, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin;

b) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów partiami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru, Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na podany podczas składania zamówienia numer telefonu.

9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów partiami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

10. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. Dostawa Produktu obejmuje cały świata (kraje z obszarów Unii Europejskiej, Europy, etc). W przypadku dostawy poza terytorium Polski wymagane są indywidualne uzgodnienia.

12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia i dotyczą dostawy na terenie Polski. Koszty dostawy zagranicznej ustalane są indywidualnie.

13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, płatność za Produkt oraz wysyłkę do Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Podpunkt ten dotyczy terytorium Polski;

c) Koszty wysyłki do Konsumenta są zwracane w przypadku oddania całości zamówienia;

d) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

e) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem;

f) Konsument ma dostarczyć Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy;

g) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

h) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7) Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nie znajdujący się na magazynie Sprzedawcy, a ściągnięty na zamówienie, pod specjalne zamówienie Klienta;

b) W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

d) W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

d) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11 Rękojmia za wady oraz gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane znajdujące się na stronach Sklepu.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji.

4. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedane towary.

5. W stosunku do odbiorców, będących Przedsiębiorcami, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

6. Termin określony w ust. 4 liczony jest od dnia odbioru towaru.

7. Gwarancja jest ważna z dokumentem zakupu towaru oraz niniejszym dokumentem gwarancyjnym, dołączonym do sprzedanego towaru.

8. W okresie trwania gwarancji, każda część uznana za niesprawną zostanie wymieniona, lub w przypadku braku takiej możliwości klient otrzyma zwrot pieniędzy.

9. Gwarancja nie obejmuje typowo eksploatacyjnych, używanych części takich jak: rolki, napinacze, ślizgi rozrządu, paski i łańcuchy napędu rozrządu i pomp oleju; rolki, napinacze, koła pasowe oraz paski napędowe osprzętu silnika; świece żarowe oraz zapłonowe; pompy płynu chłodzącego; uszczelki i uszczelniacze (nie dotyczy uszczelki pod głowicą); filtry; panewki; czujniki; plastikowe obudowy rozrządów. Elementy te są objęte gwarancją jedynie w przypadku gdy to one są przedmiotem sprzedaży. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje zerwania lub przeskoczenia pasków/łańcuchów rozrządu.

10. Sprzedawca udziela dodatkowej 30 dniowej gwarancji, zgodnie z którą w przypadku konieczności montażu i demontażu zakupionego towaru, który okazał się niesprawny, Sprzedawca uiści na rzecz Kupującego kwotę stanowiącą 25% ceny brutto zakupionego niesprawnego towaru, nie mniej jednak niż 50 zł brutto (pięćdziesiąt złotych brutto) i nie więcej niż 1500 zł brutto (jeden tysiąc pięćset złotych brutto), na poczet zwrotu kosztów montażu i demontażu niesprawnej części. 

11. W przypadku zakupu towaru w walucie innej niż złoty polski, kwota o której mowa w ust. 10 zostanie zapłacona w walucie obcej, w której dokonany był zakup towaru, po przeliczeniu według średniego kursu NBP waluty, z dnia sprzedaży towaru.

12. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 10 nie dotyczy sytuacji w której towar sprzedawany był jako uszkodzony lub jako towar podlegający regeneracji.

13. Do zachowania terminu i skorzystania z uprawnienia, o których mowa w ust. 10, konieczne jest aby w terminie 30 dni od odbioru zakupionego towaru, Kupujący zgłosił Sprzedawcy fakt niesprawności zakupionego towaru, udokumentowany zdjęciami lub nagraniem, potwierdzającymi montaż zakupionego towaru

14. Warunkiem koniecznym do zachowania uprawnień wskazanych w ust. 10 niniejszej gwarancji, jest montaż i demontaż towaru w profesjonalnym warsztacie samochodowym

15. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 10 odbywa się po spełnieniu warunków określonych w ust. 13 – 14, na podstawie faktury VAT wystawionej na rzecz Sprzedawcy, przez warsztat wykonujący usługę montażu i demontażu zakupionego towaru.

16. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zwraca równowartość reklamowanego towaru oraz kosztu jego wysyłki do klienta.

17. Przy zakupie wielu sztuk towaru i uzasadnionej reklamacji tylko części z nich, koszt wysyłki w obie strony pozostaje po stronie klienta.

18. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem, oraz wysłanych na koszt Sprzedawcy.

19. Sprzedawca obowiązany jest wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 30 dni, licząc od dnia prawidłowego zgłoszenia wady sprzedanego towaru.

20. Sprzedany towar jest zaznaczony. Usuwanie oznaczeń towaru lub rozkręcanie towaru skutkuje utratą udzielonej gwarancji.

21. Montaż części jest równoznaczny z akceptacją zasad gwarancji.

22. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

23. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jak również rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy, jeżeli Kupujący (zarówno przedsiębiorca jak i Konsument) wiedział o wadzie towaru w chwili sprzedaży, lub został poinformowany przez sprzedawcę o możliwości wystąpienia wady w towarze, która nie może być stwierdzona w momencie sprzedaży.

24. W przypadku możliwości wystąpienia wady w sprzedawanym towarze, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego.

25. W przypadku Kupujących będących Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostaje ograniczona do jednego roku, licząc od dnia odbioru zakupionego towaru, w stosunku do sprzedanych rzeczy używanych.

26. Reklamację należy zgłosić pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie na podane w niniejszym Regulaminie dane Sprzedawcy.

27. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

28. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

29. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, tj. Edward Kwiatkowski, Robert Kwiatkowski i Grzegorza Kwiatkowski, prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą ERGmoto s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami NIP: 7543044608 i REGON: 160405715.

2. Przesyłając dane osobowe, klient wyraża zgodne na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji sprzedaży zamówionego towaru bądź realizacji zamówionej usługi.

3. Wszelkie informacje i wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać bezpośrednio pod adresem prowadzonej działalności gospodarczej lub pod adresem e-mail: ERGmoto@ERGmoto.pl.

4. Sprzedawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a także, że przysługują Klientowi prawa dostępu do podanych danych osobowych, ich zmiany, (w tym aktualizacji) usunięcia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w zgodzie z przepisami prawa, w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub zlecenia, w szczególności w celu doręczenia zakupionego towaru. Dane osobowe mogą być w szczególności przekazane podmiotowi realizującemu dostawę zakupionego towaru.

6. Sprzedawcy Przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych Klientów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.

7. Dane osobowe będą przez Sprzedawcę przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji umowy sprzedaży lub zlecenia.

8. Dane osobowe podane przez Klientów nie będę przez Sprzedawcę odsprzedawane osobom lub podmiotom trzecim.

9. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. Ewentualne spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

5. W przypadku sprzedaży towaru poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, prawem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu jest prawo polskie.

6. W przypadku sprzedaży towaru poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualny spór będzie poddany pod jurysdykcję sądu polskiego, tj. sądu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.